Posts

Showing posts from 2011

"तलाश"

Image
"तलाश"आँखोमेहया,चेहरेपरबचपन,हायहउसीकीदास्ताँहै
आजभीयहदिलभीड़मेउसीमेरेअपनेचेहरेकोतलाशताहै

कुछशरमाईसी, कुछघबराईसे, सामनेसेजबवोनिकलतीथी
देखकेउसकाबलाकारूप, कुद्रतभीउससेजलतीथी
तारेबेच्छानेकाकरताथामॅन,जिसरहपरवोचलतीथी
उसकाकसूरकहुयानादांगी , सांज